ČOMU VERÍME

BIBLIA

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha. Je normou a základom pre našu vieru a život.

JEDINÝ BOH

Veríme, že existuje jediný Boh: Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý. Je dokonale svätý, dobrý a milujúci.

HRIECH ČLOVEKA

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom. Všetci zhrešili a nikto sa nevie dostať z otroctva hriechu.

JEŽIŠ KRISTUS

Veríme, že Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby nás zachránil z našich hriechov a utvoril z nás ľudí podobných jemu.

POKÁNIE

Veríme, že odpustenie hriechov je darom Božej milosti, nie naša zásluha. K prijatiu tohto daru potrebujeme činiť pokánie a vierou prijať, že Ježiš je jediná a dokonalá obeť za naše hriechy.

KRST VO VODE

Zanechanie starého spôsobu života a odovzdanie sa Kristovi potrebujeme vyjadriť v krste – ponorením sa do vody. Krstom vstupujeme do nového života.

JEDNA CIRKEV

Veríme, že Cirkev Ježiša je naprieč rôznymi spoločenstvami len JEDNA. Je založená na Kristovi a na učení Božieho slova ako to vidíme na prvotnej cirkvi (v Novej zmluve).

SVÄTÝ DUCH

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia. Vo svojom živote potrebujeme zažívať neustále napĺňanie Duchom Svätým, ktoré v nás odzrkadľuje Krista, býva doprevádzané jazykmi a inými darmi Ducha.

BOŽÍ ZÁMER S ČLOVEKOM

Našou úlohou je prinášať Božie kráľovstvo na zem skrze osobný príklad viery, misiu a každodenné maličkosti.

PÁNOV PRÍCHOD

Očakávame, že Ježiš príde, aby obnovil a naplnil celú zem svojou slávou. Pre veriacich to bude čas radosti a plesania, ale pre tých, ktorí neprijali zmierenie v Kristovi to bude čas odsúdenia. Dnes je čas, aby sme si zvolili cestu zmierenia a vydržali v behu až do konca.