ČOMU VERÍME

BIBLIA

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha. Je pravdivá a praktická pre náš život.

JEDINÝ BOH

Veríme, že existuje jediný Boh. Zjavuje sa v troch osobách: Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý. Je milujúci, dobrý a dokonale Svätý.

HRIECH ČLOVEKA

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom. Všetci zhrešili a potrebujú odpustenie svojich hriechov.

JEŽIŠ KRISTUS

Veríme, že Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby nás zachránil z našich hriechov a utvoril z nás ľudí podľa svojho obrazu.

POKÁNIE

Veríme, že pre odpustenie hriechov potrebujeme činiť pokánie a vierou prijať, že obeť Ježiša Krista je jediná dokonalá obeť za naše hriechy – pri obrátení a aj počas celého života.

KRST VO VODE

Potrebujeme byť pokrstení vo vode a vyjadriť tak svoju vieru a odovzdanie sa Ježišovi.

JEDNA CIRKEV

Veríme, že Cirkev Ježiša Krista je jedna a má odzrkadlovať Jeho slávu naprieč rôznymi spoločenstvami kresťanov v rôznych mestách a kútoch sveta. 

SVÄTÝ DUCH

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia. Vo svojom živote potrebujeme zažívať neustále napĺňanie Duchom Svätým, ktoré v nás odzrkadľuje Krista, býva doprevádzané jazykmi a inými darmi Ducha.

BOŽÍ ZÁMER S ČLOVEKOM

Božím zámerom je, aby sme boli podobní Ježišovi. Našou úlohou je priniesť nebo na zem skrze misiu a očakávanie Jeho druhého príchodu.

VEČNOSŤ

Naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme na ponuku evanjelia. Veríme, že sa Ježiš vráti späť, aby obnovil a naplnil celú zem svojou slávou.