ČOMU VERÍME

BIBLIA

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha. Je pravdivá a praktická pre náš život.

JEDINÝ BOH

Veríme, že existuje jediný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí. Zjavuje sa v troch osobách: Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý. Je milujúci, dobrý a dokonale Svätý.

HRIECH ČLOVEKA

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom. Všetci zhrešili a potrebujú odpustenie svojich hriechov.

JEŽIŠ KRISTUS

Veríme, že Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby nás zachránil z našich hriechov a utvoril z nás ľudí podľa svojho obrazu.

POKÁNIE

Veríme, že pre odpustenie hriechov potrebujeme činiť pokánie a vierou prijať, že obeť Ježiša Krista je jediná dokonalá obeť za naše hriechy – pri obrátení a aj počas celého života.

KRST VO VODE

Veríme, že pre svätý život, ktorý pre nás Boh zamýšľa, potrebujeme byť pokrstení vo vode a vyjadriť tak svoju vieru v Ježiša Krista.

JEDNA CIRKEV

Veríme, že Cirkev Ježiša Krista je Jeho telom a má odzrkadlovať Jeho slávu naprieč rôznymi spoločenstvami kresťanov v rôznych mestách a kútoch sveta. 

SVÄTÝ DUCH

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia. Pre zmocnenie k životu s Kristom však potrebujeme prežiť aj krst Duchom Svätým, ktorého jedným z prejavov je hovorenie inými jazykmi.

BOŽÍ ZÁMER S ČLOVEKOM

Veríme, že Boh obdarúva a zmocňuje každého z nás tak, aby sme vedeli naplniť Jeho dobrý zámer pre náš život. 

VEČNOSŤ

Veríme, že naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme na ponuku evanjelia Ježiša Krista. Veríme, že sa Ježiš vráti späť, tak ako to sľúbil.