NAŠE HODNOTY

Každé spoločenstvo má svoje hodnoty, ktoré rozvíja. Našimi hodnotami sú: spoločenstvo, zrelosť, misia a sieťovanie. Tieto hodnoty vidíme aj pri založení cirkvi pred 2000 rokmi na Letnice. Skutky 2.kapitola opisuje nových veriacich, že sa pridali k spoločenstvu, že zotrvávali v učení apoštolov (zrelosť), že skrze apoštolov sa diali zázraky a znamenia (misia) a napokon mali priazeň u ľudí a postupne vytvárali sieť nových zborov.

Spoločenstvo pre nás znamená držať spolu, stáť jeden za druhým a stretávať sa najmä každú nedeľu, príp. aj v iných dňoch. Chceme byť cirkvou pokornou a otvorenou, aby medzi nami mohol nájsť ktokoľvek spasenie a nový život skrze vieru v Ježiša. 

Zrelosťou sledujeme, aby sme boli stabilnými veriacimi a vzorom aj pre svoje okolie. Chce to istú dávku poznania Božieho slova a osobnej formácie „nášho srdca“. Výsledkom zrelosti sú noví pomocníci a služobníci v našom spoločenstve, ktorí vytvárajú zdravé vzťahy, atmosféru úcty, prijatia a už len svojím zjavom sú prínosom a inšpiráciou pre druhých. 

Misiou myslíme volanie ľudí ku Kristovi a k praktickej viere: pokánie, krst a naplnenie Duchom Svätým (Biblia, Skutky 2). Našou snahou nie je hádať sa v náboženských otázkach, ale ponúkať viac než dáva tento svet. Misiu praktizujeme kdekoľvek sme, každú nedeľu, na sociálnych sieťach, formou pozvánok a na rôznych akciách. 

Nakoľko tu nie sme samy, dôležitou súčasťou nášho života je sieťovanie. Myslíme tým, že sme v prvom rade súčasťou siete zborov Apoštolskej cirkvi na Slovensku a zároveň aj spolupracujeme s inými blízkymi cirkvami a organizáciami v našom regióne, s mestom Senica a pod.

Vo všetkých uvedených hodnotách sa snažíme napredovať. Ktokoľvek by sa chcel pridať alebo dozvedieť viac, dvere sú otvorené cez týždeň alebo každú nedeľu o 10:00 hod.