KRISTUS – ZÁKLAD CIRKVI

 

1Kor 3, 10-11: Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 

Z kníh Novej zmluvy zreteľne poznáme, že poslaním Kristom vyvolených apoštolov bolo položiť základ cirkvi, na ktorom majú ďalší, Bohom povolaní služobníci evanjelia stavať živý chrám, v ktorom prebýva Duch Boží. Treba tiež chápať splnenie apoštolského poslania ako celistvé dielo Kristovho pôsobenia, lebo z kníh Novej zmluvy nám tiež vyplýva, že jednotliví apoštolovia mali svoj osobitý podiel na položení základu, ktorým je Kristus pre cirkev.

Preto Pavel, autor toho listu, môže písať v jednotnom čísle a konkrétne za seba. Stiahnuť tieto Pavlove slová iba na zbor v Korinte, ako by len tam položil Krista za základ cirkvi, by bolo nedostatočným pochopením posolstva apoštolského úradu. To, že Pavel píše v jednotnom čísle a za seba, je preto, lebo má pred sebou konkrétnu situáciu, za ktorú sa cíti osobne zodpovedný. Píše otvorene a neskrýva sa za niekoho iného. Zároveň si je vedomý svojho postavenia a úlohy v cirkvi. Preto seba nazýva; múdrym staviteľom. Toto označenie seba, však nechápe ako nejaké vyznamenanie za svoju prácu, lebo vzápätí poukazuje na Bohom mu danú milosť. Veď je to Pavel, ktorý v tomto liste 15, 10; píše: Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Takže, Pavel chce poukázať nie na seba, ale na základ, ktorý on, z milosti Božej položil. Pre nás je dôležité, že cirkev, ktorú Pavel prirovnáva k stavbe domu, má základ. Preto je dôležité, a Pavel to zdôrazňuje, aby si každý ďalší služobník dával pozor, ako naň stavia.

Niektorí hovoria, že tu ide o všetkých veriacich a nie len služobníkov, a majú do určitej miery pravdu. Avšak, z kontextu vyplýva, že Pavel viac myslí na konkrétnych služobníkov, lebo iba pred chvíľou riešil otázku rozličných pracovníkov v zbore. Totiž, treba nám vedieť, že rozličné služobnosti, to jest jednotlivé úrady v cirkvi, sú dané Kristom na budovanie veriacich. Teda, týmto služobníkom je zverené stavať na tom základe, ktorý je položený apoštolmi. Teda bývať v dome môže každý Bohom povolaní veriaci, ale podieľať sa na stavbe domu môže ten, kto sa popri Božom povolaní primerane vyučí stavebnému remeslu. Pritom vieme, že pri stavbe je potrebných i veľa nevyučených pomocníkov, ktorých práca je veľmi potrebná a bez nich by sa nedosiahol žiaduci efekt. V tom zmysle píše aj Jakub (brat Pánov) 3, 1: Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami bude ťažší. Teda jednoducho povedané, nech každý zastáva  v cirkvi Kristovej to povolanie, do ktorého bol povolaný a nepletie sa do toho, čomu nerozumie, a ani nenesie za to zodpovednosť.

Vzťahom na položený základ, treba zdôrazniť, že základom je určený druh a rozsah stavby. Aký pevný a rozsiahly je základ, taký dom sa dá stavať. Postaviť mohutný dom na slabom základe je už vopred odsúdené k zániku. Avšak na pevnom základe, ak sa aj malý dom postaví, je vždy možnosť v stavaní ďalej pokračovať. Pritom, ani nejde tak o rozsah a mohutnosť stavby, ako o kvalitný stavebný materiál. Preto Pavel zdôrazňuje, síce pomocným obrazom stavby, dôležitosť kvality materiálu, čo predstavuje zdravé evanjeliové učenie. Totiž pojem učiť, v biblickom chápaní znamená budovať. To aj zodpovedá tomu známemu výroku; vybudovaní na základe apoštolov. Teda je zrejmé a Pavlom doložené, že základom cirkvi je Kristus. To znamená, že aj dom postavený na tomto základe, musí zodpovedať Kristovi. Kristus nie len dal apoštolom položiť základ, ale On dáva aj ďalším služobníkom stavať na tomto základe. Aj apoštolovia si museli dávať pozor, aby nepoložili iný základ akým je Kristus. Tak aj všetci ostatní služobníci si musia dávať pozor, ako na tento základ stavajú. Žiaľ, že dnes niektorí síce povedia, že ich základom je Kristus, ale v skutočnosti to nie je ten základ, to jest ten Kristus, ktorý apoštolovia položili. Pritom všetko to, čo nie je z Krista na tomto základe neobstojí, ale skôr či neskôr sa zrúti. Preto budujme aj svoje osobné životy i naše cirkevné zbory na pevnej viere v Ježiša Krista a rozširujme v sebe známosť evanjelia, ktoré je stredobodom celého Písma.

S láskou váš brat Rudolf Bača

(Úryvok z mojich biblických štúdií)